Ανθρωπιστική νομική βοήθεια Fenix

Ολιστική νομική βοήθεια για άτομα που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα

Τι κάνουμε

Σε ένα πλαίσιο ασύμμετρης πληροφόρησης, διαρκώς μεταβαλλόμενων κανονισμών και ενός συστήματος που αντιμετωπίζει τους αιτούντες άσυλο ως δικαιούχους και όχι ως άτομα με εξουσία δράσης και λήψης αποφάσεων για το μέλλον τους, η παραδοσιακή προσέγγιση της νομικής βοήθειας δεν είναι αρκετή.

Το Fenix παρέχει στους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα μια ολιστική υπηρεσία που περιλαμβάνει νομική βοήθεια και εκπροσώπηση, καθώς και προστασία και διαχείριση υποθέσεων και υποστήριξη ψυχικής υγείας. Λειτουργούμε με στόχο την ενδυνάμωση των προσφυγικών κοινοτήτων και την άρση των εμποδίων που τους εμποδίζουν να έχουν πραγματική και αποτελεσματική πρόσβαση στο δικαίωμα αίτησης ασύλου.

Δωρίστε για την αποστολή μας
Ο αντίκτυπός μας

Ολιστική νομική βοήθεια

Παρέχουμε μια μοναδική υπηρεσία που περιλαμβάνει τη διεπιστημονική συνεργασία δικηγόρων, ψυχολόγων και αξιωματικών προστασίας σε μια υπόθεση για την αντιμετώπιση των νομικών, ιατρικών, ψυχικής υγείας, υλικών και κοινωνικών αναγκών των πελατών μας με ολιστικό τρόπο, με επίκεντρο την αξιοπρέπεια, την ενδυνάμωση και την πρόσβαση στα δικαιώματα.

Προάσπιση & Στρατηγική

Χρησιμοποιούμε επιτόπιες πληροφορίες για να θέσουμε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων στην ατζέντα των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων χάραξης νόμου και πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών. Διεκδικούμε αγωγές αντίκτυπου ενώπιον ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και νομικές παρεμβάσεις σε ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς μηχανισμούς καταγγελιών.

Νομική ενδυνάμωση

Παρέχουμε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες πληροφόρησης και ομάδες υποστήριξης στην κοινότητα των αιτούντων άσυλο, με στόχο τη δημιουργία ασφαλών χώρων για την εμπλοκή και την ενδυνάμωση μέσω της πληροφόρησης και της υποστήριξης. Εκπαιδεύουμε επίσης άλλους φορείς σχετικά με τη διαδικασία ασύλου και το σύστημα υποδοχής προσφύγων, ώστε να τους βοηθήσουμε να τοποθετήσουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους στο ευρύτερο πλαίσιο του συστήματος προστασίας των προσφύγων. 

Τελευταία νέα